O nás

Chci skartovat

Přeprava

Aktuality

Poradenstvi

Kontakty

Poradentství

Legislativa


Skartační znaky

  1. „A“ Dokumeny „Archiválie“. Dokumenty s trvalou dokumentární hodnotou. Zakladatelské dokumenty, statuty, stanovy, jednací a organizační řády, zápisy z Valných hromad, Výroční zprávy, výsledky hospodaření a zprávy o auditu, certifikace ochranných známek, plány roční a delší apod. Tyto dokumenty nebudou nikdy po dobu činnosti firmy uvedené v OR, skartovány. Nejpozději v souvislosti s ukončením činnosti je původce povinen předložit tyto dokumenty k odbornému posouzení místně příslušnému státnímu archívu, který z nich vybere Archiválie. Dokumenty, které budou prohlášeny za archiválie, přebere státní archív a bezplatně je trvale uloží.

  2. „S“ Dokumenty „Skart“, tedy doklady, které se musí s ohledem na platné zákony uchovávat po zákonem stanovenou dobu – skartační lhůtu. Nejdříve po vypršení této lhůty je možné je skartovat. Skartační lhůtu lze libovolně prodlužovat ale nelze jí zkrátit. Skartaci již neschvaluje místně příslušný státní archiv. O skartaci se vede dokumentace. Ty dokumenty, kterým skartační lhůta stále běží jsou řádně označeny skartačním znakem, skartační lhůtou, rokem vyřazení a uloženy ve spisovně.

  3. Doklady typu „V“ – takové dokumenty, u nichž si nejsme jisti zařazením do předchozích dvou skupin. V době předpokládané skartace lze požádat státní archiv o posouzení, jde-li o skart nebo zařadí-li státní archiv dokument jako archiválii.

Archivace skartace Ostrava, s.r.o.
Alena Slívová
Tel.: 737 204 402